ระบบติดตามตามแหน่งและ
บริหารจัดการยานพาหนะ

Fleet Tracking and Management Systems

GPS Namman ช่วยในเรื่อง
1. ติดตามยานพาหนะ
2. ลดค่าใช้จ่าย (Reduce Cost)
3. ลดต้นทุนการใข้รถ
4. ลดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน
5. ลดความสูญเสียจากการขโมยน้ำมัน

6. ลดค่าล่วงเวลาโดยไม่จำเป็น

Key Feature
+ บันทึกเวลาการทำงาน (timesheets)
+ บันทึกการทำงาน (job logs)
+ ระบบเก็บเงิน (billing)
+ การวัด KPIs
+ การวัดประสิทธิภาพ
+  การทำงานตามข้อกำาหนด
    การให้บริการ (Service
    Level Agreement )

 
ระบบติดตามตามแหน่งและบริหารจัดการยานพาหนะา
ปัจจุบัน หน่วยงานฯ มีการใช้งานยานพานะ ทั้ง รถยนต์ส่วนบุคคล, รถบรรทุก 4 ล้อ, รถจักรยานยนต์ และอื่นๆ เป็นจำานวนมาก แต่ละวันได้มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของหน่วนงานฯ ในแผนกและฝ่ายต่างๆ ใช้งานยานพาหนะเหล่านี้โดยตลอด โดยการควบคุมจัดการจะมีลักษณะของการมอบหมายยานพาหนะ ให้บุคคลนำ ไปใช้ในกิจกรรมต่างๆตามหน้าที่และนำมาคืนเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ เนื่องจากหน่วยงานฯ ยังไม่มีระบบบริหารจัดการยานพาหนะที่จะสามารถทำให้การปฏิบัติการเป็นไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงอาจทำ ให้เกิดความล่าช้า,เสียเวลา, ทรัพย์สินเสียหายและทำให้สูญเสียรายได้ ของหน่วยงานฯ โดยไม่จำเป็น

นอกจากนี้ ในปัจจุบันราคาน้ำมันในตลาดโลกได้ปรับตัวสูงขึ้นตลอด ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านน้ำมัน เชื้อเพลิง ของหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทย ได้ปรับตัวสูงขึ้น ในระยะเวลาสองปีที่ผ่า มา ราคาน้ำมันทุก ชนิดใน ประเทศไทยเพิ่มขึ้นมากกว่า 20 % ค่าันำ้ที่แพงขึ้น จึงทำให้ต้นทุนโดยรวมชองหน่วยงานฯ สูงขึ้นเช่นกัน

ดังนั้นจึงต้องมีมาตรการที่จะบริหารกลุ่มยานหาพนะเพื่อให้ใช้งานให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งทางตรง เช่น ค่าน้ำมัน และทางอ้อม เช่น เวลาปฏิบัตงานที่เสียไป,
ค่าบำารุงรักษาอุปกรณ์ ด้วยเหตุและผลที่กล่าวมาทั้งหมด จึงเห็นสมควรให้หน่วยงานเริ่มใช้งาน ระบบติดตามตำแหน่งแลบริหารจัดการยานพาหนะ (Fleet Tracking and Management Systems)


+

การควบคุมและจัดการกลุ่มยานพาหนะหรือทรัพย์สิน

+ ระบบติดตามฯ ช่วยทาให้เจ้าหน้าที่ลดการคาดเดา และเพิ่มประสิทธิผลของการใช้รถ
+ ้สามารถระบุตำแหน่งบนแผนที่ (Locate), ติดตามการเคลื่อนที่ (Track), เฝ้าดูข้อมูลสถานะและเหตุการณ์ต่างๆ (Monitor)
+ เลือกแสดงรถที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อส่งไปท างาน
+ บันทึกข้อมูล ตำแหน่งพิกัด, ความเร็ว, ทิศทาง, และระยะทางที่วิ่งไป
+ บริหารจัดการกำหนดการบำรุงรักษารถแต่ละคัน พร้อมระบบช่วยเตือนกันลืม
+ สามารถท าให้ทราบเวลาประมาณการไปถึงจุดหมายของรถได้อย่างใกล้เคียง
+ สามารถสร้างแนวเส้นแสดงขอบเขต (Geofence boundary) เพื่อให้ระบบแจ้งเมื่อรถเดินทางเข้าหรือออกจากบริเวณดังกล่าว
+ สามารถเรียกดูการปฏิบัติงานของคนขับแต่ละคน เพื่อดูจุดที่เดินทางไป, และตรวจทานความถูกต้องของการรายงานข้อมูลจากคนขับ
+ ผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน Microsoft Certified Partner