โปรแกรมบริหารคลังสินค้า KASCO WMS
( Warehouse Management System – WMS)
  โปรแกรมบริหารขนส่ง Kasco TMS (Transportation Management Software)
  โปรแกรมบริหารคลังอะไหล่
( Inventory Software)
  โปรแกรมบริหารคลังประเภท IPO/IDC
(Kasco WMS version IPO)
  โปรแกรมติดตามยานพาหนะ
(Global Positioning System)
  บริการให้คำปรึกษา IT Logistics
(Consultation Service )
wms tms gps container consult
โปรแกรมบริหารคลังสินค้า Kasco WMS สำหรับโรงงาน / DC จัดการคลัง โรงงาน และ ศูนย์กระจายสินค้าอย่างถูกต้อง

โปรแกรม Kasco TMS โปรแกรมขนส่งเป็นTransportation Management Software


Global Positioning
Systemได้พัฒนาขึ้นมา
เพื่อตรวจสอบการใช้งาน
ยานพาหนะ

โปรแกรมบริหารคลังประเภท IPO/IDC
(Kasco WMS version IPO)


Consultation Service
การนำระบบซอฟแวร์ไปใช้ใน
แต่ละครั้งหลายคน มักจะคิดว่า
ซอฟแวร์คือพระเจ้า