โปรแกรมบริหารขนส่ง Kasco TMS
(Transportation Management System)
เป็นซอฟแวร์ที่ใช้ในการบริหารธุรกิจขนส่ง

Kasco TMS ช่วยในเรื่อง
1. ลดความผิดพลาดของคน
2. ลดการสูญหาย ถูกขโมย
3. ลดปริมาณสินค้าคงคลัง
4. สืบย้อนกลับจุดที่เกิดปัญหา

Key Feature
+ ออกใบรับสินค้าด้วยคอมพิวเตอร์
+ นำรายการใบรับสินค้ามาทำใบคุมรถ    โดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่
+ ส่งข้อมูลเพื่อใช้จัดรถล่วงหน้า
+ รองรับการขนส่งทั้งแบบ Door to Door
+ รองรับกำหนดราคาค่าขนส่งหลายแบบ
+
Barcode และ RFID
+ รองรับ Interfacing

 
โปรแกรมKasco TMS เป็น Transportation Management Software
ที่ใช้ในการบริหารธุรกิจขนส่ง โดยช่วยในการจัดการระบบงาน และเก็บข้อมูลต่างๆในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาการจัดการธุรกิจขนส่งให้เป็นแบบไร้เอกสาร (Paperless) โดยระบบจะครอบคลุมระบบงานต่างๆในธุรกิจขนส่ง ตั้งแต่การรับสินค้าจากลูกค้า รายละเอียดของผู้ส่ง-ผู้รับสินค้า, การคุมรถและพนักงานประจำรถ, การกระจายสินค้า, ระบบเซ็นรับเอกสาร/บันทึกการรับสินค้าปลายทาง, การคืนสินค้าต้นทาง/สินค้าตีกลับ, การวางบิล และระบบบัญชีเบื้องต้น, ประวัติของรถ และระบบงานซ่อมบำรุง รวมถึงระบบรายงานกว่า 100 รายงาน


+ รองรับการขนส่งทั้งแบบ Door to Door, Multi-drop และส่งผ่านศูนย์กระจาย
+ รองรับกำหนดราคาค่าขนส่งได้หลายแบบ เช่น คิดตามน้ำหนัก, ตามจำนวนชิ้น,
+ ตามระยะทาง, ตามเที่ยว และตามช่วงราคาน้ำมัน
+ มีระบบบัญชีบริการ สำหรับ 3PL เพื่อใช้เป็นสูตรเพื่อคิดบัญชีค่าฝาก เช่นคิดเป็นชิ้น กล่อง น้ำหนัก
+ สามารถสร้างใบแจ้งหนี้ / วางบิลอัตโนมัติจากใบเดินรถ
+ รองรับการคิดค่ารถร่วมบริการ
+ รองรับการคิดค่าเที่ยวพนักงานขับรถและเด็กรถ
+ มีระบบแนะนำเส้นทางขนส่งตามแต่ละผู้รับ
+ มีระบบบันทึกการคืนสินค้าต้นทาง / สินค้าตีกลับ
+ มีระบบรายงาน KPI วิเคราะห์กำไรขาดทุน / ต้นทุนขนส่ง, รายงานค่าน้ำมัน ,ใบเบิกน้ำมัน,
+ มีระบบบริหารงานซ่อมบำรุงรถเบื้องต้น
+ มีระบบการเก็บข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ และบันทึกข้อร้องเรียน
+ มีระบบตรวจสอบสถานะขนส่งผ่าน Internet
+ ระบบ Kasco TMS Online ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานผ่าน Internet และทำงานข้ามสาขาได
+ รองรับการใช้ระบบ Barcode และ Pocket PC เซ็นต์รับสินค้า
+ มีรายงานวิเคราะห์หลากหลายรูปแบบ และระบบรายงานผู้บริหารแบบกราฟ
+ รวมทั้งผู้ใช้สามารถสร้างรายงาน และกำหนดรูปแบบตามความต้องการได้เอง
+ สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานให้ผู้ใช้แต่ละรายได้