โปรแกรมบริหารคลังสินค้า
KASCO WMS ( Warehouse Management System)เป็นระบบสำหรับ การบริหารคลังสินค้าที่ครบวงจร

Kasco WMS ช่วยในเรื่อง
1. ลดความผิดพลาดของคน
2. ลดการสูญหาย ถูกขโมย
3. ลดปริมาณสินค้าคงคลัง
4. สืบย้อนกลับจุดที่เกิดปัญหา

Key Feature
+ รองรับการจ่ายแบบ FIFO
+ ระบบแนะนำตำแหน่งการจัดเก็บ
+ รองรับ Barcode และ RFID
+ รองรับ Interfacing
+ รองรับการจ่ายแบบ FIFO
+ ระบบแนะนำตำแหน่งการจัดเก็บรองรับ + Barcode และ RFID
+ รองรับ Interfacing

 
โปรแกรมบริหารคลังสินค้า KASCO WMS
( Warehouse Management System – WMS)เป็นระบบสำหรับการบริหารคลังสินค้าที่ครบวงจร สนับสนุนการใช้ระบบ Barcode ในการจัดการสินค้า โดยจะช่วยในการจัดการระบบงานต่างๆ ตั้งแต่ การรับสินค้าเข้าคลัง, การจัดเก็บ, การย้ายสินค้า, การเบิก, การบรรจุหีบห่อและการจัดส่ง, การตรวจนับสินค้า รวมทั้งระบบบัญชีเบื้องต้นสำหรับธุรกิจคลังสินค้าให้เช่า / ห้องเย็นรับฝาก และรายงานวิเคราะห์รูปแบบต่างๆ รองรับการทำงานหลายคลังพร้อมกัน (Multi-warehouse)


+ ระบบคลังเสมือน (Virtual warehouse)ช่วยในการดูแลสินค้าง่ายขึ้น
สามารถวางแผนการจัดเก็บในคลังหลายคลังจากจุดเดียว
+ มีระบบสร้างใบแจ้งหนี้อัตโนมัติตามรอบบิลและแสดงสถานะเตือนผู้ใช้ให้ทราบ
+ เมื่อครบกำหนดชำระเงินเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการจัดการคลังสินค้า
+ ช่วยควบคุมการจัดเก็บ เบิกถอน ตรวจนับสินค้าและโยกย้ายสินค้าอย่างมีระบบ
+ และมีเอกสารกำกับทุกขั้นตอน
+ มีระบบบัญชีบริการ สำหรับ 3PL เพื่อใช้เป็นสูตรเพื่อคิดบัญชีค่าฝาก เช่นคิดเป็นชิ้น กล่อง น้ำหนัก
+ การใช้ระบบ Barcode และ RFID เพิ่มความถูกต้องแม่นยำ และลดความผิดพลาดในการจัดการ
+ รองรับการทำงานหลายคลังพร้อมกัน (Multi-warehouse)
+ รองรับการส่งข้อมูลข้ามสาขาได้ (Multi-location)
+ สนับสนุนการบริหารสินค้าแบบมี Serial
+ สนับสนุนการบริหารสินค้าแบบมี Lot
+ รองรับการเบิกจ่ายสินค้าแบบ FIFO และ LIFO
+ รองรับการจองสินค้า หรือกำหนดสินค้าห้ามเบิกได
+ รองรับกระบวนการส่งผ่านสินค้าหรือ Cross Docking
+ มีระบบใบเสนอราคา เชื่อมต่อกับข้อมูลลูกค้า, ข้อมูลสินค้า และระบบการกำหนดราคา